Privacyverklaring Coppes Hoorzorg

De bescherming van uw persoonsgegevens, zoals uw telefoonnummer, e-mailadres, naam en adres is een belangrijk element waar we veel aandacht aan besteden. Coppes Hoorzorg is hiervoor verwerkingsverantwoordelijke en informeren u graag in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante toepasselijke wet- en regelgeving) over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw gerelateerde rechten.

Wanneer verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u onze website gebruikt en wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Coppes Hoorzorg automatisch persoonsgegevens over uw websitebezoek.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Met betrekking tot het maken van klantenregistratie, een afspraak of een aankoop. Coppes Hoorzorg zal de verzamelde gegevens gebruiken voor de dienst- en hulpverlening aan u en onze bijbehorende bedrijfsvoering, het innen van vorderingen waaronder declaratie bij zorgverzekeraars en facturering aan u, het onderhouden van contact en goede communicatie met u, de technische administratie van de website, optimalisering van klanttevredenheid (en onderzoeken daaromtrent), klantadministratie, product- onderzoeken en -marketing, en naleving van onze wettelijke verplichtingen, telkens enkel voor zover nodig in ieder specifiek geval.

Gegevensverwerking

Onze gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen: in sommige gevallen uw toestemming, maar meestal de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst met u; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of voor de gerechtvaardigde belangen van Coppes Hoorzorg, uzelf of uw zorgverzekeraar. Deze belangen zijn onze en uw belangen bij onze goede en zorgvuldige dienstverlening en bedrijfsvoering, waaronder het onderhouden van goed contact met u als (potentiële) klant. Daarnaast spelen uw belangen bij vergoeding door een zorgverzekering en de belangen van de verzekeraar bij verificatie van gegevens voor eventuele vergoedingen.

Wij gebruiken uw email adres of telefoonnummer enkel voor zogenaamde servicemails/sms afspraakherinneringen en/of openstaande facturen. Daaronder vallen afspraakbevestigingen en niet-commerciële productinformatie (bijvoorbeeld een terugroepactie).

Bewaartermijnen

Uw informatie in het relatie- / klantenbestand bewaart Coppes Hoorzorg minimaal 7 jaar), te rekenen vanaf het moment dat de behandeling of begeleiding is afgerond. Als u dat wilt, bewaren we uw gegevens natuurlijk langer.

Uw Rechten

In het verlengde van het voorgaande, wijzen wij u er op dat u recht heeft op verzet tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing en gerelateerde profilering. Dit geldt dus niet alleen voor e-mail, maar ook voor andere vormen van direct marketing zoals papieren post en telefoon.

Daarnaast heeft u recht op inzage in onze verwerking van uw persoonsgegevens en als daar aanleiding toe is, op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u recht op overdracht van de persoonsgegevens die we verwerken op basis van uw toestemming of een overeenkomst met u.

Indien u van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, gelieve contact met ons op te nemen via info@coppeshoorzorg.nl. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens...

Verstrekking van persoonsgegevens

Coppes Hoorzorg kan uw persoonsgegevens delen met haar verbonden ondernemingen, derde dienstverleners, met inbegrip van verwerkers, zorgverzekeraars en commerciële partners die Coppes Hoorzorg inschakelt in het kader van haar bedrijfsvoering.

Coppes Hoorzorg zal uw persoonsgegevens en indien vereist gezondheidsgegevens, vrijgeven aan derden, zoals Audiologische Centra, KNO-artsen en zorgverzekeraars, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Coppes Hoorzorg zal persoonsgegevens ook kunnen verstrekken indien zij, naar eigen goeddunken, van mening is dat dit nodig is om onwettige of schadelijke handelingen te vermijden of te beperken. 

Voor overige vragen omtrent uw persoonsgegevens kunt u een mail sturen naar info@coppeshoorzorg.nl of vul uw vraag in op ons contactformulier

Logo IZA zorgverzekeraar
Logo CZ zorgverzekeraar
Logo ONVZ zorgverzekeraar
Logo Menzis zorgverzekeraar
Logo IZZ zorgverzekeraar
Logo VGZ zorgverzekeraar